22TCN 272-05 PDF

Example of structural design of reinforced concrete bridge on road under 22TCN Book · September with 16 Reads. Publisher. of the aims was to study the evaluation. 22TCN Vietnam Specification for Bridge Design. Vietnam Ministry of Transportation. Dowling, P.J. Devision of Urban Transport & Coastal Engineering.

Author: Gulkree Jugor
Country: Syria
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 14 February 2008
Pages: 235
PDF File Size: 13.73 Mb
ePub File Size: 19.29 Mb
ISBN: 277-1-25271-474-8
Downloads: 23751
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulusho

Bai Giang Kct – 22tcn Download Report.

Published on Jun View 1. K tc uthpckh nngchul cl n. Trongkhi btngc tthp BTCT c1m Cclin k t trong k t c u thp inh tn, bu lng, hn t ng i n gi n, dthi cng. K tc uthpkhngth mch tl ngvch tkhdothpc ccaonnr tthchh p lm 27-05 k t c u ch a ng ho c chuy n chcc ch t l ng, ch t kh.

Tr ng thi gi i h n TTGH c nh ngha nhsau: Ccvd c aTTGHchoc ud mh pbaog m v ng,n t,m i,u n,c t,xo n,m t n nh o nln, p m t v tr t. M tm ctiuquantr ngc athi tk l ngnng a khng tt iTTGH. Tuynhin, khng ph i l ci ch duy nh t.

Bai Giang Kct – 22tcn 272-05

Qutrnhnyd atrnnh ngki nnggptrongphntchhi u ngc at itr ng v c ng c a v t li u sd ng. V igi thi tccc uki nli nk tv inhaub ngch tvk tc u ltnh nh, vi c phn tch cho th y cc c u ki nth ng ch chu ko ho c chu nn. Ngynay,ccc ut ngt v n cxyd ngnh ngchngkhngcnltnhnhvchngkhngcn clink tb ngch t. Cc ng su t d ny khng ch phn bkhng u m chngcn kh don tr c.

M t kh khn khc trong p d ng ph ng php thi t ktheo ng su t cho php iv id mthplu nth ngikmv ic tvhai ngsu tnyt ngtcv inhau. Nhv y, ph ng php thi t ktheo ng su t cho php c xy d ng cho thi t kcck tc uthptnhnh.

Nkhngnh tthi tph i cpd ngm tcchc ngnh ccho cc v t li u khc v cho cc k t c u siu tnh.

Ph ng php thi t ktheo ng su t cho php hi n v n c dng lm cscho m ts tiuchu nthi tk ccn ctrnth gi i,ch ngh n,ti uchu nc aVi nk tc uthp M AISC 1. Ti u 272-0 n ny c so n th od a trn nh ng ki n th c phong ph tch l y tnhi u ngu n khc nhau tr n kh p thgi inncth c coil idi n chotrnh hi n itrongh uh t cclnhv cthi tkc u vo th i i m hi n nay.

Coc Khoan-Coc DongTCN xls – Mshare

Cci ukho ns khngli nquan nc u ngs t,xei nho cccph ngti ncngc ng khc. Rns c khng danh nh. S phnph il inyph thu cvokh nngbi nd ngc ab ph nchul c l n v lin quan n spht tri n bi n d ng d o m khng x y ra ph ho i. N ul k tc uBTCTthv tn ts phttri nvc uki n c xem l vo tnh tr ng nguy hi m. Vd ,m td mc ulint cbanhplk t c usiutnh b chai. Ni tm l i, kh c thtm th y tnh hu ng m c u khng c coi l quantr ng trong khai thc. TTGHs d ngc ak tc uthp,ccgi ih n c tra iv i vngvccbi nd ng qu n h i d i t i tr ng sd ng.

Ni chung, k t c u c u c c ng l nh ngitr cxcnhb ngtnhton. Dov y,vi ctnhton vngchls cl ng vng th c t. Tuynhin,n ucphnph il immenqunh ithkh pd octh hnhthnhvcc ngsu tph i cki mtra. Trongtr ngh pny,cc ngsu tc ab nbinchuu nd ngvchuu nmc nkhng v t qu: Cc xem xt ny c ph n nh trong cc hss c khng TTGH c ng c chotrong b ng 1.

  GOVERTS ROTATE AND SCALE PDF

Kho ngcchtheochi u ngang c a cc bnh xe b ng mm. Khitnhn il cdot itr ngl nthi tk ,khngxttc ngxungkch. C ng ch yl ngsu tmt ix yras tngbi nd ngm ngsu tkhngtng. Ncth ctnhb ngt s gi a gi nkhiphho ivgin i m ch y u tin. Trongthpccbonth ng,ngois tvccboncncnh ngnguynt hoh ckhc.

Cc nguyn tc h i ny, ni chung, lm cho thp tr nn gin, c bi t khi thplmvi ctrongi uki nb tl i chu ngsu tt ptrung,t itr ngl p,chunhi tcao. Thp h p kim l lo i thp m ngoi nh ng thnh ph n ho h c ktrn, cn c thmcc nguyn tkim lo i bsung. Cc nguyn tny c a vo nh m c i thi n m t sthu ctnht tc athpnh lmtngc ng mkhnggi mtnhd o,tngkh nngch ngghaykh nngch ngmimn. Ch ngh n,crmv nglmtngkh nngch ng g c a thp, c sd ng trong cht o thp ch ng g, mangan l m tng c ng c athpvcth ki mch nhh ngx uc asunfua.

Tuynhi n,hml ngcckimlo i bsung cng cao h p kim cao th tnh d o, tnh dai, tnh hn cng gi m. Khim tc tngang cch t ob nghnbachi u, ngsu td xu thi n c bachi u. Ch r ng,cc ng su t trong hnh ny l ng su t d c thanh. Nbaog mvi cnungnng thp n m t nhi t nh t nh, ginhi t ny trong m t kho ng th i gian thchh p r i saulm ngu i ch m trong khng kh.

Nhi t ti tutheo lo i gia cng. Giacnglmngu inhanh cchnhchothpc u,cn cg iltinhng. Trong ph ng php ny, thp c nung nng t i t i kho ng C, c ginhi t trongm tkho ngth igian,sau clmngu inhanhb ngcchnhngvobn c ho c bd u. Sau khi nhng, thp l i c nung t i kho ng C, c ginhi t ny,sau clmngu ich m. Tinhngl mthay ic utrcvimc athp,lm tng c ngr n v dai. M i ng cong i di n cho m t lo i thp k tc uv ithnhph nc ut op ngccyuc uring.

Rrnglcclo ithp ngxkhcnhau,tr vngbi nd ng nh g ng cto. B nlo ithpkhcnhaun ycth c nh n bi t b i thnh ph n ho h c v cch xl nhi t c a chng. Ccconsny c nu l v chng quen thu c i v i nh ng ng i thi t kkhung nh thp v cccngtrnhkhc.

S khcnhauc b nnh tgi accthpnyvthpAMl chthp AM c dng cho xy d ng c u v ph i c yu c u bsung vth nghi m xcnh dai. Ccti uchu n nhlo ithpccboncth thamkh otrong m c 8. Thp cc bon c tnh hn t t v thch h p cho b n, thanh v cc thp cn nh hnhtrongxyd ng.

Chng cd ki nchos d ngtrongnhi t khngkh. Cc h p kim ny c s c khng g trong khng kh caoh n nhcho th y trong hnh 1. Thnhph nhoh cchoccc pWvWlg nnhnhau.

S giacngnhi tlmi mch yc athpdchchuy ncaol nnh choth ytronghnh 1. Khi xemxt ng cong ng su t-bi n d ng y trong hnh 1. Xc nh c ng m iC ng m ikhngph il m th ngs v tli unh c ng ch yhaymunnh i. Nph thu cvoc ut oc th c am in iv,th ct ,chcth cxcnhb ng th c nghi m.

Chr ng, khibin ngsu tgi mt i m tgitr ctr ng,s chuk ngsu tcth tngkhnggi ih nmkhnggyraphho i. Tuy nhin, n 22tcj thp c ng cao c sd ng trong cc c u ki n hn th khng cstng trong c ng m i.

Nh n xt k t lu n vm iM ilnguynnhnph bi nnh tgyphho ithp,ch y ul dov n nykhng cnh nth c y tronggiaio nthi tk.

Standard 22TCN – Devision of Urban Transport & Coastal Engineering

Ph i trnhphho iginvchngkhngd ovcth x yra ngsu t t ng i th p. M t trong nh ng nguyn nhn c a ph ho i gin l tr ng thi ng su t ko ba tr c cth xu thi n m tkhe,r nhtrongm 2772-05 ph nho cdos khnglint cbc ntrtrong m t lin k t hn.

  ASCANIO CONDIVI MIGUEL ANGEL PDF

Thp cng trnh thhi ntnh d o nhi t trn 0oC nh ng chuy n thnh gin khi nhi t gi m. M tvd llink thnc as ntngc ngngangtrunggianv id mghp. Tr c y, s n tng c ng ny th ng c thi t kc chi u cao b ng chi u cao vchv chnc vobinnnvbinko. N us ntngc ng chnvobinkonhtrong hnh 1. V v y, ngynay, s n tng c ng ngang khng c php hn vo bin ko. Tu theotr ngh pchul c,ccli nk t cphnchiathnh link t ngi n,hay lin k t chu l c ng tm, v lin k t chu l c l ch tm.

Trong ch ng ny, lin k t ngi n ctrnhbytrongccm c2. Bu lng thpth ng khng c php sd ng cho cc lin k t chu m i. Bu lng c ng cao cth dngtrongcclink tchumastho clink tchupm t. Link tchupm tchu ct itr ngl nh nnh nggybi nd ngl nkhichu ngsu t id un nch cdngtrongnh ngi uki nchophp. Trongc u,m in ibulngchupm tkhng c dng cho cc lin k t chu ng su t i d u.

Link tbulngc ng caochumastth ngdngtrongk tc uc uchut itr ng th ng xuyn gy ng su t i d u ho c khi c n trnh bi n d ng tr t c a m i n i.

L cxi tbulngc n l n khi chuc t, mastgi accb n thp khnng ch ng l i str t. Khng dng lqu ctrong lin k t ki u p m t. Tronglin k t chu ma st, c nh di l van c dng khng c n ch n ph ng tc d ngc at itr ng,nh ngtronglink tchupm t,c nhdil vanc nvunggcv iph ng tc d ng c a t i tr ng. L vandicth cdngtronglink tchumastkhngc nch nph ngtcd ngc at itr ng,nh ngtronglink tchupm t,c nhdil vanc nvung gc v i ph ng tc d ng c a t i tr ng.

Trongxyd ngc u, ngknhbulngnh nh tchophpl 16mm,tuynhinkhng c dng bu lng ng knh 16 mm trong k t c u chu l c chnh. Kho ngcchnh nh tgi a ccbulng cquynhnh m mb okho ngcchtr nggi accai cvkhnggianc nthi tchothicng xi tbulng.

Sph ho i c a bu lng c th c githi t x yra nhtrong hnh v. Lin k t trong hnh 2. Li n k t bu lng trong hnh 2.

S phho idoko,c tho cu nl ntrongccb ph n clink t. M ttr ngh pphho ic th x yrado pm tl nls xrcht i um t c uki n c lin k t nh c minh hotrn hnh 2.

Standard 22TCN 272-05

Tuynhin, quy nh vcc tr ng h p c a s c khng p m 22ycn danh nh thhi 22rcn khc bi t vhnh th c, cthnhsau: Do v y, c ng cho bu lng 1 c tnh v i Lc b ng kho ngcchgi ahai mpl v c ng chobulng2 ctnhv i Lcb ngkho ngccht imp c u ki n c lin k t.

Kho ng cch gi a ccbu lng vkho ngcch t bu lngt imp,khi ut ng ngl sv Le, c minhho trnhnh2. Ch c chi u dy c a chng l khc nhau, do c n ki mtrab nnt. Trongnh ngtr ngh pth 272-0 nki mtra c uki n m ngh n. Abdi n tch bu lng theo ng knh danh nh mm2 ,Fubc ng chu ko nhnh t c 22tcnn bu lng MPavNssm t ph ng c t cho m i bu lngS ckhngc tdanhnhc abulngtrongcc m in id ih nmm cl yb ng 0,80 l n tr stnh theo cc cng th c 2. B nntcchi udy10mm,thanhkocm tc t ngang12 mm2.

Bu lng ng knh 22 mm, b ng thpA, ngrenkhngc tm tph ngc tc am i n i.